Wsparcie społeczne

GOPS w Konopiskach

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach prowadzone sa sprawy związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, realizowana jest pomoc finansowa w postaci zasiłków stałych, celowych i okresowych, a także GOPS realizuje zadania z zakresu dożywiania dzieci w szkołach.

W skład świadczeń rodzinnych wchodzą:

 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia opiekuńcze.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacany jest zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacany jest:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek stały przysługuje z tytułu:

 • niepełnosprawności,
 • wieku,

Natomiast zasiłek celowy i okresowy przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe oraz dodatkowe przesłanki:

 • bezrobocie
 • wielodzietność
 • niepełnosprawność
 • choroba.

Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyjmuje Klientów od wtorku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr inż. Magdalena Badora

ul.Lipowa 1, 42-274 Konopiska
tel./fax 034 328-20-30
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

do góry