Wójt

Funkcję Wójta Gminy Konopiska pełni Artur Brędzel

Kompetencje i zadania wójta są określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Do zadań Wójta należy w szczególności :

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Dane kontaktowe:

e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

do góry