Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia

28 03 2022 #Pomoc Ukrainie #Urząd

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, mieszkańcy gminy, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, mogą składać wnioski o takie świadczenie.

Wysokość świadczenia wyniesie 40,00 zł za osobę dziennie.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od złożenia a jego przyznanie może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wnioski można składać w budynku GOPS Konopiska ul. Sportowa 1.

Wzór wniosku:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/608

 

do góry