Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Urzędu Gminy Konopiska

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Konopiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Urzędu Gminy Konopiska - www.konopiska.pl.

 

Urząd Gminy Konopiska

Lipowa 5, 42-274 Konopiska

tel. 34 3282057, fax 34 344 19 35

sekretariat@konopiska.pl


Data publikacji strony internetowej:  2022-03-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2022-03-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Rokosa, adres poczty elektronicznej WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, tel. 34 3282057. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,  o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Konopiska

Siedziba Urzędu Gminy Konopiska znajduje przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska.

Budynek znajduje się w centrum miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej. Ulica Lipowa objęta jest strefą zamieszkania, co oznacza że pieszy może poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami.


Najbliższe przystanki publicznego transportu zbiorowo (przystanki autobusowe) znajdują się przy ul. Częstochowskiej (ok. 300 m) i ul. Sportowej (ok. 250 m) w Konopiskach
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Lipowej oraz na parkingu przed siedzibą Urzędu Gminy Konopisk. Brak postoju taksówek i transportu kolejowego.


Wejście główne do Urzędu Gminy Konopiska jest oznakowane i wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne. Schody zewnętrzne prowadzą również do sutereny.

 

Dostęp na piętro Urzędu Gminy możliwy jest za pomocą windy zewnętrznej zlokalizowanej od strony SP ZOZ GOZ w Konopiskach (ul. Lipowa 3). Dojście i dojazd do windy zostały dostosowane dla wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych.

Na piętrze znajdują się m.in. pokoje wójta gminy, zastępcy wójta gminy, sekretarza i skarbnika gminy, sekretariat, biuro rady gminy oraz sala konferencyjna.

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i mające trudności w poruszaniu się obsługiwane są bezpośrednio na piętrze Urzędu Gminy Konopiska.

Na parterze i piętrze znajdują się elektroniczne tablice informacyjne zawierające min. informacje o rozkładzie pomieszczeń przekazywane w sposób wizualny i głosowy. Ponadto informacji ustnych o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik obsługujący sekretariat na piętrze budynku oraz pracownik kancelarii na parterze.

Tabliczki z numerami, nazwiskami i funkcjami poszczególnych osób znajdują się na drzwiach pokoi.
Na drzwiach pokoi znajdują się również tabliczki zawierające ww. informacje zapisane alfabetem Braille’a.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego na podstawie pisemnego zgłoszenia dostarczonego do urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Ogólnodostępna toaleta znajduje się na piętrze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku zamontowano dwie pętle indukcyjne (w sekretariacie i w kancelarii).

W budynku brak jest pochylni i platform.

Ewakuacja odbywa się klatkami schodowymi, brak windy do celów ewakuacyjnych.
W budynku znajduje się krzesełko do ewakuacji.

W budynku nie wyznaczono pokoju dla matki z dzieckiem.

 Aktualizacji deklaracji dostępności dokonano w dniu 10.11.2023r.

 

do góry