Logo PŁ

W dniu 17.08.2022 r. Gmina Konopiska otrzymała Promesę Inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5830/PolskiLad na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach”.

Wartość Promesy Inwestycyjnej wynosi: 2 087 210,65 zł.

Inwestycja obejmuje wykonanie i odbiór robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych związanych z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych: Domu Seniora w Konopiskach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego budynku o:
• 1,35 m w kierunku południowym,
• 6,58 m w kierunku wschodnim,
• 0,90 m w kierunku zachodnim,
• 6,65 m w kierunku północnym.
Projekt nadbudowy budynku zwiększa jego wysokość z 6,65m do 8,30m od poziomu gruntu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 25.08.2022 r. w Konopiskach została zawarta umowa pomiędzy Gminą Konopiska a firmą Tiger-Bud S.C. Rafał Lisoń, Mariusz Just z siedzibą w Rusinowicach, 42-700 Lubliniec na wykonanie przedmiotowego zadania. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3 889 263,43 zł  brutto.

Zgodnie z zawartą umową roboty budowlane mają zostać wykonane w terminie do 24.05.2024 r.

Plakat promocyjny

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach

do góry