POPC NA LATA 2014-2020

Logo POPC

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

W dniu 28 kwietnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Konopiska została zawarta umowa o powierzenie grantu na realizacje projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Gmina Konopiska w ramach grantu otrzyma dofinansowanie w wysokości 317 864,21 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych.

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności Gminy Konopiska w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez wsparcie cyfryzacji Urzędu Gminy oraz jednostek podległych a także wzrost cyberbezpieczeństwa.

W ramach grantu Gmina Konopiska zaplanowała zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego w postaci 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 7 laptopów umożliwiających pracownikom wykonywanie pracy zdalnej w okresie pandemii Covid-19, serwera, nowoczesnej kserokopiarki oraz urządzeń i oprogramowania do backup-u. Ponadto w Urzędzie Gminy przeprowadzony zostanie audyt cyberbezpieczeństwa, który podniesie bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej oraz bezpieczeństwo informacji i danych gromadzonych w Urzędzie. 

do góry