Logo

W dniu 05.07.2022r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska, została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa sołecka” w 2022 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza”. Głównym celem realizacji zadania jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla uczniów szkoły oraz okolicznych mieszkańców. Planowane do realizacji zadanie zakłada gruntowną modernizacje boiska zlokalizowanego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego, które stanowi część bazy sportowej szkoły, na której odbywają zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia SKS oraz pozalekcyjne szkolne zajęcia sportowe.

 Przewidywany zakres prac obejmuje pełną regenerację płyty boiska w tym: wertykulacje, zbieranie materiału, piaskowanie, głębokie spulchnianie, aktywną areacje, dosiew trawy oraz zakup i montaż automatycznego systemu nawadniania.

Planowana wartość zadania wynosi 110 000,00 zł, w tym 55 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województw Śląskiego.

Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 10.10.2022r.

_____________________________________________________________________________________________________________________  

W dniu 04.08.2022 r. w Konopiskach zawarte zostały dwie umowy pomiędzy Gminą Konopiska a firmą AQUA-GARDEN Anna Dubaj z siedzibą w Częstochowie, na montaż automatycznego systemu nawadniania boiska oraz firmą F.H.U Tomasz Będkowski z siedzibą w Raciechowicach na wykonanie zabiegów regeneracji murawy boiska.

Wartość przedmiotu zawartych umów wynosi  111 416,51zł.

Zgodnie z zawartymi umowami montaż nawodnienia boiska ma zostać wykonany w terminie do dnia 15.09.2022 r. natomiast regeneracja murawy boiska w terminie do dnia 30.09.2022 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________   

W dniu 10.10.2022 r.  zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza” .

Tablica

Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza

 

do góry