Prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o dodatku węglowym

25 10 2022 #Urząd

W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że w chwili obecnej prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, w ramach procedowania ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Aktualny etap legislacyjny ustawy można śledzić na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - link: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6E97FDFE317EDA20C12588DB00642504

oraz Senatu Rzeczpospolitej Polskiej:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1419.html

Zgodnie z art. 27 procedowanej ustawy W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 2 po ust. 3b dodaje się ust. 3c-3e w brzmieniu:
„3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. nie jest możliwe ustalenie nowego adresu miejsca zamieszkania, nie stosuje się ust. 3a i 3b, jeżeli:

1)źródłem ogrzewania każdego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1,

oraz

2)to gospodarstwo domowe złożyło deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r.

3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, dla jednego  źródła ogrzewania może zostać przyznany jeden dodatek węglowy.

3e. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku
węglowego, w przypadku, o którym mowa w ust. 3c, wymaga wydania decyzji.”

Oznacza to, że jeżeli do dnia 30 grudnia b.r. nie jest możliwym podzielenie adresu na osobne  numery ewidencyjne, to drugie gospodarstwo domowe gospodarujące pod wspólnym adresem może uzyskać dodatek węglowy, jeżeli:

- źródłem ogrzewania każdego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (zgłoszonych lub wpisanych do 11 sierpnia b.r., oprócz źródeł ciepła wpisanych lub  zgłoszonych w terminie do 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia);

- każda z rodzin ubiegająca się o dodatek węglowy spod jednego adresu składa osobne deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „deklaracje śmieciowe”), przy czym gospodarstwo domowe korzystające ze znowelizowanych przepisów musi złożyć pierwszą taką deklarację do 11 sierpnia 2022 roku.

Opracowano na podstawie: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5597267,kilka-rodzin-dodatek-weglowy-ustalenie-nowego-miejsca-zamieszkania-deklaracja-odpady-smieci.html  oraz https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5596990,Kilka-dodatkow-weglowych-jeden-adres-dwa-piece-smieci-nowelizacja-zmiany.html (data dostępu 2022-10-25)

Magdalena Badora

Kierownik GOPS Konopiska

do góry