Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach dla obywateli Ukrainy

14 03 2022 #Pomoc Ukrainie

Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach
Adres: 

 • Konopiska, ul. Lipowa 1
 • Konopiska, ul. Sportowa 1

Czynny: poniedziałek, środa, czwartek godz. 7.00-15, wtorek godz. 7.00-17.00 oraz piątek godz. 7.00-13.00

 • zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży w wieku 3-17 lat w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk (Konopiska, ul. Sportowa 7a). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00. Informacja telefoniczna pod numerem: +48 511 199 778;
 • świadczenie pieniężne przysługujące przez 60 dni dla podmiotów (w szczególności osób fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Katarzyna Kulej telefon: +48 34 311 1306, +48 34 311 15 27 lub +48 511 400 494;
 • jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na utrzymanie, w tym w szczególności na pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowych. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Katarzyna Kulej telefon: +48 34 311 13 06, +48 34 311 15 27 lub +48 511 400 494;
 • świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny. Składanie wniosków oraz szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1, telefon: + 48 34 328 20 30 lub + 48 34 328 20 57 wew. 44.
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (w tym dofinansowanie do obiadów dla dzieci w szkole i przedszkolu). Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Katarzyna Kulej telefon: +48 34 311 13 06, +48 34 311 15 27 lub +48 511 400 494;
 • artykuły żywnościowe (np. cukier, kasza, olej, ryż, makaron, konserwy, mleko, dżem, sery, sok itp.) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Produkty żywnościowe są przyznawane osobom/rodzinom spełniającym kryterium dochodowe - tj. miesięczny dochód poniżej 1707,20 zł netto dla osoby samotnej oraz 1320 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Mirosława Wołczyk telefon: +48 34 311 13 06, +48 34 311 15 27 lub +48 511 400 494;
 • pomoc psychologiczna dla dzieci i osób dorosłych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Katarzyna Kulej telefon: +48 34 311 13 06, +48 34 311 15 27 lub +48 511 400 494;
 • świadczenia dla uczniów: stypendium szkolne (Uwaga: wniosek należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego) i zasiłek szkolny (przysługujący jednorazowo w związku ze zdarzeniem losowym). Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Agnieszka Kołaczyk telefon: + 48 34 328 20 30;
 • usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, seniorów lub przewlekle chorych, które wymagają pomocy osoby drugiej w codziennej egzystencji. Usługi opiekuńcze polegają na pomocy opiekunki m.in.: przy zabiegach higienicznych, przygotowywaniu posiłków, karmieniu osób niesamodzielnych. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Katarzyna Kulej telefon: +48 34 311 13 06, +48 34 311 15 27 lub +48 511 400 494;
 • opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji (osoba musi mieć orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności). Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Katarzyna Kulej telefon: +48 34 311 13 06, +48 34 311 15 27 lub +48 511 400 494;
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub dzieci do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1 - osoba do kontaktu w sprawie Katarzyna Kulej telefon: +48 34 311 13 06, +48 34 311 15 27 lub +48 511 400 494.


Wsparcie z innych instytucji:

 •  BARDZO WAŻNE: Podczas ubiegania się o nadanie numeru PESEL należy podać adres poczty elektronicznej oraz telefonu komórkowego - dane te są niezbędne do potwierdzenia profilu zaufanego. Poprzez ten profil można wnioskować o świadczenie wychowawcze, świadczenie „Dobry start” oraz świadczenie z rodzinnego kapitału opiekuńczego;
 • świadczenie wychowawcze (500 zł miesięcznie na każde dziecko poniżej 18 roku życia) - składanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyłącznie elektronicznie poprzez profil PUE ZUS (profil zaufany), stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub konto bankowe (lista banków oferująca usługę: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik). Oddział ZUS właściwy dla gminy Konopiska: ZUS Oddział Częstochowa, ul.  Dąbrowskiego 43/45, telefon kontaktowy: +48 22 560 16 00. Czynny poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00;
 • świadczenie „Dobry start” w jednorazowej kwocie 300 zł na dziecko uczące się do 20. roku życia (lub 24. roku życia, jeśli posiada orzeczony stopień niepełnosprawności) - składanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyłącznie elektronicznie poprzez profil PUE ZUS (profil zaufany), stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub konto bankowe (wykaz taki sam, jak w przypadku świadczenia wychowawczego) - UWAGA: wnioski można składać jedynie w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Oddział ZUS właściwy dla gminy Konopiska: ZUS Oddział Częstochowa, ul.  Dąbrowskiego 43/45, telefon kontaktowy: +48 22 560 16 00. Czynny poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00;
 •  świadczenie z rodzinnego kapitału opiekuńczego - świadczenie w kwocie 12 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to jest wypłacane w miesięcznych transzach.  składanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyłącznie elektronicznie poprzez profil PUE ZUS (profil zaufany), stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub konto bankowe (wykaz taki sam, jak w przypadku świadczenia wychowawczego). Oddział ZUS właściwy dla gminy Konopiska: ZUS Oddział Częstochowa, ul.  Dąbrowskiego 43/45, telefon kontaktowy: +48 22 560 16 00. Czynny poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00; 
 • niepełnosprawni obywatele Ukrainy mogą korzystać ze środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Częstochowa ul. Jasnogórska 75, telefon: tel. +48 34 334 33 22, +48 34 334 33 30, +4834334 33 31. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30;
 • WAŻNE: Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy. Dane kontaktowe: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, tel. 34 370 61 00, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00.
do góry