Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

28 06 2022 #Pomoc Ukrainie #Urząd

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy - warunki przedłużenia świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni

Od 25 czerwca br. znane są warunki przedłużenia wypłaty świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na okres powyżej 120 dni. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty  (Dz.U. z 2022r. poz. 1020 z późn.zm.) gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) (przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);
 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci);
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);
 • jest małoletnim, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej (przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

Ponadto przypominamy, że:

 • świadczenie z tego tytułu przysługuje za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 • okres 120 dni jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podmiot musi zapewniać zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
 • świadczenie jest wypłacane z dołu;
 • przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przeprowadzonej przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach;
 • podmiot ubiegający się o  świadczenie nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, w tym wynagrodzenia za wynajem;
 • wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Należy również nadmienić, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnień wynikających z ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.), w tym m.in. prawa do opieki medycznej oraz świadczeń i pomocy społecznej.

Magdalena Badora

Kierownik GOPS Konopiska

do góry