Zmiana taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

16 11 2023 #Urząd

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 30 października 2023r. skrócił okres obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn na okres trzech lat. Na mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wejdzie w życie z dniem 15 listopada 2023r.

W trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy drastycznie uległa zmiana warunków ekonomicznych świadczonych usług w postaci wzrostu kosztów energii elektrycznej (wzrost o 124% w stosunku do obowiązującej taryfy), kosztów opłaty zmiennej za usługi wodne (wzrost o 39% w stosunku do obowiązującej taryfy), kosztów oczyszczania ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego przedsiębiorstwa (wzrost o 13% w stosunku do obowiązującej taryfy), wzrost wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł dla 2023 roku z 2,4% na 12%, natomiast średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł dla roku 2023 z 2,1% do 7,8%. Jest to efekt aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju, której źródłem są galopujące wzrosty cen usług oraz towarów.

W zatwierdzonej taryfie cena jednostkowa wody w okresie 3 lat wzrośnie dla gospodarstw domowych o 26,07% i będzie wynosić 4.76 zł/m3 dla pierwszego okresu obowiązywania taryfy, natomiast cena jednostkowa ścieków w okresie 3 lat wzrośnie dla wszystkich gmin (bez gminy Rędziny) o 19,12 % i będzie wynosić 7,50 zł/m³ dla pierwszego okresu obowiązywania taryfy, dla gminy Rędziny wzrośnie o 23,08% i będzie wynosić 7.11 zł/m³ dla pierwszego okresu obowiązywania taryfy. Powyższe zmiany przełożą się w pierwszym okresie obowiązywania taryfy na wzrost kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla przykładowego gospodarstwa domowego rozliczanego w okresie trzymiesięcznym i zużywającego 15 m³ wody o 25,2 zł/3 miesiące.

Zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ceny są zdecydowanie niższe od cen wody i ścieków zatwierdzonych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych w województwie śląskim np.:

           

cena netto wody zł/l m³

cena netto ścieków zł/l m³

Sosnowiec

7,20

8,29

Katowice

5,86

8,45

Tarnowskie Góry

5,61

12,16

Janów

4,50

10,79

Miasteczko Śląskie

6,30

11,91

Myszków

4,37

7,84

Ruda Śląska

6,45

10,45

Zawiercie

6,33

7,89

 

Należy zaakcentować, że organ regulacyjny ocenił projekt taryfy wraz z uzasadnieniem nie tylko pod względem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, lecz także zbadał koszty pod względem zasadności ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

do góry