• UE
 • Tłumacz języka migowego
 • BIP

Zawiadomienie

16 05 2022 #Urząd

                                                                                                                                    

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że dnia 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 800

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Konopiska

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

(dot. dzierżawcy JKJ)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

(dot. dzierżawcy MARTRADE)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

(dot. dzierżawcy OMEGA)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

(dot. dzierżawcy PERFEKT)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Wschód II".
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska.

(dot. działek o pow. 2.9033 ha)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

(dot. dzierżawcy STRACH)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 2. Sprawy różne i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
        /-/  Edward Bałdyga

do góry