Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Konopiska

5 12 2023 #Urząd

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) zawiadamiam, że dnia 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się:

LXV sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIII i LXIV sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy  i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rększowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunku sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w związku z realizacją roszczenia o sprzedaż.
 17. Sprawy różne i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
        /-/  Edward Bałdyga

do góry