Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym

2 02 2023 #Pomoc społeczna #Urząd

Odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy:

  • posiadają jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 2022-12-21), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • są osobami w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

- przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o w/w. refundację  (zamieszczony w załącznikach) należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (wniosek elektroniczny opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, można do niego dołączyć odwzorowania cyfrowe faktury VAT za paliwa gazowe i potwierdzenie zapłaty) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wniosek ten składa się w się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do wniosku należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1, w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.00-14.30, wtorek 7.00-16.30, piątek 7.00-12.30. Wniosek można również przesyłać listownie na adres: 42-274 Konopiska ul. Lipowa 1, lub wrzucić do skrzynki pocztowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanej przed wejściem przy ul. Sportowej 1 (budynek Biblioteki). Wnioski elektroniczne można przesłać poprzez ePuap - adres skrytki: /6u34g6xopt/skrytka

 Magdalena Badora

Kierownik GOPS Konopiska

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx Klauzula RODO
ilość pobrań: 32
Klauzula RODO 16,79KB -
docx WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.
ilość pobrań: 55
WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. 54,49KB -

do góry