Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

17 05 2023 #Urząd

Wójt Gminy Konopiska informuje, że zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniach 1-2 czerwca 2023 r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla Gminy Konopiska. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w budynku „Nasza Przychodnia” Sp. z o. o., Aleja Wolności 46, 42-217 Częstochowa (wejście od ulicy Boya-Żeleńskiego).

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do pasywnej rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

O kwalifikacji wojskowej informują Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. oraz wezwania imienne, które zostały wysłane pocztą i dostarczone podlegającym kwalifikacji. Wezwanie doręcza się osobie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.; 
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
 3. osoby, które w latach 2021 i 2022:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia.

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej ZABIERA ZE SOBĄ:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub orzeczenie albo wypis z orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność do czynnej służby wojskowej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub orzeczenie albo wypis z orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność do czynnej służby wojskowej;
 • wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.

Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 7 (I piętro) lub pod nr telefonu: (34) 3282 057 w. 23.

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej można także znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/

https://wcrczestochowa.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-w-2023-roku/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z  2022  r. poz. 2305 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. z dnia 21 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 333); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 440).

terminarz

kwalifikacja wojskowa 

 

do góry