• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa sołecka" w 2022 roku

Logo

W dniu 05.07.2022r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska, została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa sołecka” w 2022 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza”. Głównym celem realizacji zadania jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla uczniów szkoły oraz okolicznych mieszkańców. Planowane do realizacji zadanie zakłada gruntowną modernizacje boiska zlokalizowanego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego, które stanowi część bazy sportowej szkoły, na której odbywają zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia SKS oraz pozalekcyjne szkolne zajęcia sportowe.

 Przewidywany zakres prac obejmuje pełną regenerację płyty boiska w tym: wertykulacje, zbieranie materiału, piaskowanie, głębokie spulchnianie, aktywną areacje, dosiew trawy oraz zakup i montaż automatycznego systemu nawadniania.

Planowana wartość zadania wynosi 111 416,51 zł, w tym 55 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województw Śląskiego.

Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 10.10.2022r.

do góry