Zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

2 11 2022 #Urząd #Pomoc Ukrainie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od dnia 1 listopada b.r. zmienił się wzór wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy. Nowy wzór wniosku dostępny jest do pobrania w załącznikach.

Przypominamy, że świadczenie to przysługuje przez okres 120 dni jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedłużenie wypłaty świadczenia jest możliwe tylko w przypadkach, jeżeli obywatel Ukrainy:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) (przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci);
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);
  • jest małoletnim, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej (przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

Od 1 lipca b.r. wniosek o w/w. świadczenie składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem - w przypadku uchybienia terminu wniosek pozostawiony jest bez rozpoznania.

Należy również nadmienić, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnień wynikających z ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.), w tym m.in. prawa do opieki medycznej oraz świadczeń i pomocy społecznej.

Magdalena Badora

Kierownik GOPS Konopiska

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf Wzór wniosku
ilość pobrań: 58
Wzór wniosku 519,66KB zobacz

do góry