Zawiadomienie

15 03 2022 #Urząd

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że dnia 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 1400 w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach (Konopiska ul. Sportowa 7A) odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Konopiska z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska.
 15. Sprawy różne i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
/-/  Edward Bałdyga

do góry