Zawiadomienie

2 11 2021 #Urząd

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1372) zawiadamiam, że dnia:
 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 1400
w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach (Konopiska ul. Sportowa 7A) odbędzie się:
XXXV sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania obywateli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
 11. Sprawy różne i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
/-/  Edward Bałdyga

do góry