Zawiadomienie - LXIV sesja Rady Gminy Konopiska 

24 11 2023 #Urząd

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zawiadamiam, że dnia 28 listopada  2023 r. (wtorek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się LXIV sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 355/XLV/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska.
  7. Zakończenie obrad.                              

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
       /-/ Edward Bałdyga

do góry