Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE” na terenie Województwa Śląskiego

17 08 2022 #Urząd

W związku z wdrażanym przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, poniżej link ułatwiający dostęp do opisu Programu i związanej z nim dokumentacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie.html

 

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, iż Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła (wyłącznie w przypadku wymiany źródła ciepła); zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, dokumentacja projektowa.

Nadmieniamy, iż zakres Szczegółowy Programu Priorytetowego przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

a) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 000,00 zł;

b) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba, która łącznie spełnia warunki określone w Części 2) Programu Priorytetowego;

c) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba, która łącznie spełnia warunki określone w Części 3) Programu Priorytetowego.

Przypominamy, iż koszty kwalifikowane dla poszczególnych grup beneficjentów końcowych zostały określone w załączniku nr 1 do programu.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

do góry