• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Uchwała antysmogowa. W wojewódzkie śląskim nie można palić w starych kotłach

12 12 2022 #Urząd #Źródła ciepła

Do końca 2021 roku mieszkańcy województwa śląskiego w tym mieszkańcy gminy Konopiska mieli czas na wymianę starych kotłów na węgiel, drewno lub pellet, mających 14 i więcej lat.  W nowym roku każdy, kto nie dopełnił tego obowiązku musi liczyć się z karą finansową. To nie koniec zmian. W kolejnych latach czeka nas stopniowa wymiana kotłów młodszych generacji.

W związku z trwającym okresem grzewczym, przypominamy, że od 1 września 2017 na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami.

Mieszkańcy posiadający instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kotły na paliwa stałe) powinni rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1 września 2017, a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

  • wymiana do 31.12.2021 gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat od daty jego produkcji (roczniki 2006 i starsze) oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
  • wymiana do 31.12.2023 gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (roczniki od 2007 do 2012),
  • wymiana do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat od daty ich produkcji (roczniki od 2013 do 31.08.2017),
  • wymiana do 31.12.2027 gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Uchwała od 1 września 2017r. dopuszcza w nowych obiektach i po upływie ww. terminów wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standardy emisyjne zgodne z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń określonych normą PN-EN 303-5:2012 potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub użytkowanie pieców gazowych, elektrycznych, olejowych i pomp ciepła. 

Użytkowanie pieca na paliwo stałe bez tabliczki znamionowej oraz z rocznika 2006 i starszego, od stycznia 2022r. zagrożone jest mandatem za naruszenie zapisów uchwały antysmogowej województwa śląskiego.

Należy pamiętać, że choć potencjalnie grzywna może wynieść do 5.000,00 zł (tyle może wymierzyć sąd), to jednak przy postępowaniu mandatowym, wysokość kary może wynieść do 500,00 zł, o czym mówi art. 96 § Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia (k.p.w). W sytuacji zaś gdy jeden czyn sprawcy wyczerpuje znamiona kilku wykroczeń, grzywna w ramach mandatu karnego może wynieść maksymalnie 1.000,00 zł (art. 96 § 1 w związku z art. 9 § 1 k.p.w.). Z kolei art. 38 k.w. dotyczy przypadków kilkukrotnego karania za podobne wykroczenia popełniane przez sprawcę umyślnie (recydywa wielokrotna), i tak Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne, można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą łagodniejszą.

Ponadto przypominamy, że od 1 września 2017r. na terenie całego województwa śląskiego zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, oprócz ustawowego zakazu spalania odpadów obowiązuje również całkowity zakaz stosowania w paleniskach domowych:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. 

W tym miejscu apelujemy szczególnie do osób użytkujących najstarsze piece aby nie zwlekali z ich wymianą. Przestrzegamy, że  spalając odpady i paliwa wymienione powyżej, narażamy się na sankcje finansowe, ale przede wszystkim i co najważniejsze wpływamy na otoczenie i  powietrze, którym oddychamy.

 

do góry