• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

25 11 2021 #RPO WSL na lata 2014-2020 #Urząd

LOGO RPO

W dniu 28 października 2021 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT. 

Całkowita wartość projektu: 2 714 425,90 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 699 334,75  zł.  

Projekt dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej  w Konopiskach. Zakres projektu obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową  PCV, poprawę szczelności wejść do budynku, docieplenie stropodachu, remont kominów i opaski wokół budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników na nowe wyposażone w zawory  termostatyczne. Modernizacja instalacji elektrycznej obejmuje min. wymianę opraw oświetleniowych na LED, oświetlenie ewakuacyjne LED, montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalację odgromową i uziemiającą w III klasie ochrony LPS. Ponadto zmodernizowana zostanie kotłownia. 

Projekt będzie realizował 3 cele: ekologiczny, ekonomiczny i społeczny. 

Cel w wymiarze ekologicznym osiągnięty zostanie poprzez poprawę efektywności energetycznej całego budynku w wyniku czego spadnie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania oraz zastąpienie części energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych źródłami odnawialnymi , co również bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji zwłaszcza CO2. Wymiar ekonomiczny związany jest z poprawą izolacyjności co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co ma pozytywny wpływ na koszty eksploatacji infrastruktury. Ponadto część energii elektrycznej produkowana będzie lokalnie , co również obniży koszty eksploatacji budynku. Głównym celem w tym wypadku nie jest poprawa ekonomii eksploatacji obiektu lecz zmniejszenie uciążliwości emisyjnych i poprawa jakości powietrza. Ponadto ze względu na wymianę instalacji poprawi się również niezawodność układu, co w zasadzie wyeliminuje konieczność ponoszenia wydatków na występujące awarie.

Realizacja inwestycji będzie miała także wymiar społeczny związany nie tylko z poprawą wygody użytkowania obiektu, jego walorów estetycznych ale będzie również realizacją obowiązku wynikającego z Dyrektywy 2012/27/UE dotyczącego wzorcowej roli budynków instytucji publicznych w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

do góry