• UE
 • Tłumacz języka migowego
 • BIP

Zawiadomienie

20 09 2022 #Urząd

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm) zawiadamiam, że dnia 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Konopiska

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa z grupowego pomnika przyrody.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska (Sportowa).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska (Przemysłowa dz. 769/20).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska (Przemysłowa dz. 769/18).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 332/XLVI/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla centrum Konopisk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla działki nr 47 w Aleksandrii Pierwszej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konopiska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2022-2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV”, w kwocie 450.000,00 zł.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907”, w kwocie 74.520,00 zł.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2022- 2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II”, w kwocie 800.000,00 zł.
 22. Sprawy różne i zapytania.
 23. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 

        /-/  Edward Bałdyga

do góry