• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Zawiadomienie

28 07 2022 #Urząd

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm) zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 800

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się

XLVIII sesja Rady Gminy Konopiska

 

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z  budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska.
  6. Zakończenie obrad. 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
/-/  Edward Bałdyga

do góry
top_baner