Ogłoszenie

18 11 2022 #Urząd

17 listopada  2022  roku, została złożona oferta przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” w Konopiskach, na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  pt.  „Turniej Mikołajkowy z LOT-em Konopiska”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 29 listopada 2022 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Referat Oświaty i Sportu

Treść ogłoszenia -BIP Urzędu Gminy Konopiska(link)

do góry