• UE
 • Tłumacz języka migowego
 • BIP

Ogłoszenie o pracy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

16 09 2022 #Urząd

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska

 

 1. Stanowisko pracy: 

Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Konopiska 

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Warunki pracy: pełny etat, miejsce pracy - Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, dobowy wymiar czasu pracy - 8 godzin, tygodniowy wymiar czasu pracy - 40 godzin, wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu do 28-go każdego miesiąca.
 2. planowany termin zatrudnienia od 01.10.2022
 3. okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

 

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata: 

Określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530) oraz:

 1. wykształcenie ekonomiczne lub wyższe na poziomie studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja, zarządzanie lub studia podyplomowe w tych zakresach;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 3. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego:
 • Kodeks Pracy;
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa o finansach publicznych;
 • Ustawa o rachunkowości;
 1. znajomość zasad rachunkowości budżetowej. 
 • Dodatkowe wymagania od kandydatów: 
 1. umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 2. doświadczenie pracy w jednostce budżetowej,
 3. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych;
 4. znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych; 
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 
 • Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy Konopiska.
 • Dekretowanie dowodów księgowych podlegających księgowaniu oraz ich bieżące księgowanie zgodnie z obowiązującą polityka rachunkowości.
 • Kontrola wyciągów z rachunków bankowych pod względem prawidłowości realizacji operacji.
 • Uzgadnianie danych i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej Urzędu Gminy w zakresie dochodów i wydatków.
 • Sporządzanie informacji do sprawozdań z wykonania budżetu.
 • Uzgadnianie danych do sprawozdawczości finansowej jednostkowej Urzędu Gminy. 
 1. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy (CV);

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz potwierdzające wymagany staż pracy;

4) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 289) (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia);

5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia);

6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia);

7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia);

8) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (wzór kwestionariusza pod treścią ogłoszenia);

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku;

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Konopiska, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm) (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia). 

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem. Zgodnie z ustawą
z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 672), w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 

Termin i miejsce składania dokumentów:

1) termin: do 26.09.2022 r. do godz. 12:00;

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą na adres urzędu (liczy się termin wpływu dokumentów), w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z numerem telefonu kontaktowego i e-mailem kandydata oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Konopiska”. 

 

Dodatkowe informacje:

1) aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

2) procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:

- I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

- II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Wójta Gminy Konopiska;

3) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub droga elektroniczną;

4) informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk i miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konopiskach.

 

Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Janik - Skarbnik gminy, tel. 34 328-20-57 w. 30 

 

(-) Jerzy Żurek

Wójt Gminy Konopiska

do góry