do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Nabór na psychologa

31 2020
kategoria:
Pomoc społeczna
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje psychologa do prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla rodziców.

Wymagania niezbędne:
- ukończenie studiów wyższych na kierunku psychologia

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla rodziców

Oferta powinna zawierać:
- CV;
- List motywacyjny;
- Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny poradnictwa;
- Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- Pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności;
- Pisemne oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
- Ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje np. zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty itp.;
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781).

Inne informacje:
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie;
Przewidywany termin wykonywania usługi – od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020;
Wymiar – 50 godzin zegarowych ogółem, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych;
Miejsce pracy – Placówka Wsparcia Dziennego Promyk, Konopiska ul. Sportowa 7a.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 19 sierpnia 2020 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1, w kopercie z dopiskiem „Nabór na psychologa”.

Oferentów zaprasza się na otwarcie ofert w dniu 20 sierpnia 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach o godz. 7:30. 

Magdalena Badora
Kierownik GOPS