do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Projekt "W drodze do sukcesu"

29 listopada 2019
kategoria:
Pomoc społeczna
 

Od 1 kwietnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Konopiskach realizuje  projekt socjalny „W drodze do sukcesu”, w ramach środków finansowych otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS  i PCPR. Kwota dofinansowania wyniosła 383 153,85 zł, a całkowita wartość projektu - 450 769,24 zł.

W chwili obecnej w projekcie bierze udział 34 uczestników, w tym 21 kobiet i 13 mężczyzn. Trwają zapisy na rezerwową listę uczestników. Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na etapie rekrutacji uczestników projektu preferowane są osoby z następujących grup:
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym,
- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),  pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań,  które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Na stan dzisiejszy realizacji projektu 10 uczestników uzyskało kwalifikacje, kończąc kursy certyfikowane, m.in.:
- 3 uczestników uzyskało kwalifikacje w zakresie obsługi i prowadzenia wózka widłowego (jezdniowego),
- 2 uczestników projektu uzyskało kwalifikacje w dziedzinie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi Metoda TIG-141,
- 1 uczestnik uzyskał kwalifikacje, kończąc kurs księgowości I stopnia w ramach ścieżki certyfikacji zawodu księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział w Częstochowie,
- 3 uczestników uzyskało kwalifikacje kierowcy, kończąc kurs prawa jazdy kat. B pozytywnie zdanym egzaminem,
- 1 uczestnik uzyskał kwalifikacje kierowcy, kończąc kurs prawa jazdy kat. D oraz kwalifikację wstępną przyspieszoną pozytywnie zdanym egzaminem.

W ostatnim półroczu uczestnicy brali udział również w grupowych warsztatach kompetencji społecznych, kursie tworzenia kart okolicznościowych i dekoracji artystycznych oraz kursie stylizacji i zdobienia paznokci. Osoby biorące udział w projekcie mogą nieodpłatnie skorzystać z indywidualnych spotkań ze specjalistami m.in.: psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym. W obecnej chwili trwa kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi Metoda TIG-141, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników płci męskiej oraz kurs księgowości II stopnia (samodzielnego księgowego).W m-cu grudniu 2019r. odbędą się grupowe warsztaty dot. godzenia różnego rodzaju ról społecznych dla uczestników projektu. Planowane jest również rozpoczęcie kolejnych kursów zawodowych m.in.: kurs florystyczny, kurs kucharski, kurs języka angielskiego oraz kurs operatora wózka widłowego (jezdniowego).

Projekt będzie trwał do 31.12.2020r. wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym Katarzyną Kulej oraz koordynatorem projektu Moniką Blukacz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 34 3283559, 34 3282057 wew. 51.

Monika Blukacz
Koordynator projektu