do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Projekt „W drodze do sukcesu”

13 czerwca 2019
kategoria:
Pomoc społeczna

Od 1 kwietnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  realizuje  projekt socjalny „W drodze do sukcesu”, w ramach środków finansowych otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie  9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR. Kwota dofinansowania wyniosła 383 153,85 zł, a całkowita wartość projektu - 450 769,24 zł.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na etapie rekrutacji uczestników projektu preferowane są osoby z następujących grup:
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym,
- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Planuje się, że w projekcie weźmie udział 35 osób. W chwili obecnej projekt liczy 28 uczestników. Uczestnicy projektu mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne.
W chwili obecnej realizowane są następujące kursy zawodowe:
Kurs księgowości od poziomu podstawowego do specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), prowadzony przez oddział częstochowski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla jednego uczestnika projektu,
Kurs prawa jazdy kategorii B dla 7 uczestników projektu,
Kurs obsługi wózka widłowego (jezdniowego) dla 4 uczestników projektu,
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi Metoda TIG 141 dla 2 uczestników projektu, którzy ukończyli powyższy kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskali kwalifikacje       pozwalające na wykonywania pracy w zawodzie spawacza.

Niebawem kolejni uczestnicy z I oraz II tury rekrutacji rozpoczną następujące kursy zawodowe:
Kurs prawa jazdy kategorii D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla jednego  uczestnika projektu
Kurs tworzenia kart okolicznościowych i dekoracji artystycznych dla 4 uczestników projektu.

W późniejszym terminie planowe są również takie kursy, jak m.in. kurs florystyczny, kurs kucharski, kurs języka angielskiego, kurs profesjonalnego sprzątania, kurs języka migowego oraz kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

W lipcu 2019 roku planowa jest III tura rekrutacji uczestników, zamykająca listę osób biorących udział w projekcie. Utworzona zostanie również lista rezerwowa, na którą mogą wpisywać się osoby zainteresowane.

Oprócz kursów zawodowych w późniejszym terminie odbędą się następujące zajęcia:
Warsztaty Terapii Racjonalnego Zachowania,
Konsultacje indywidualne ze specjalistami, w tym m.in. konsultacje psychologiczne, poradnictwo rodzinne, prawnicze w zależności od potrzeb uczestników projektu,
Warsztaty z prawnikiem,
Zajęcia z zakresu sztuki dobrych manier, w tym znajomości obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, komunikacji (w tym telefonicznej i internetowej), zachowywania się w szczególnych sytuacjach, dress code;
Warsztaty z doradcą zawodowym.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z bezpłatnych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z rozpoznanymi potrzebami – dobór zajęć wynikać będzie z zaleceń lekarskich.

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym Katarzyną Kulej oraz koordynatorem projektu Moniką Blukacz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 34 3283559, 34 3282057 wew. 51.

mgr Monika Blukacz
Koordynator projektu