do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Usługi opiekuńcze w GOPS Konopiska

13 czerwca 2019
kategoria:
Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że uzyskał dofinansowania na rozwój usług opiekuńczych świadczonych na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Konopiska, w ramach:

- Programu „Opieka 75+” (kwota dofinansowania 8.000 zł na okres styczeń -czerwiec 2019 oraz planowana kwota dofinansowania 9.400 zł na okres lipiec-grudzień 2019);

- Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" (kwota dofinansowania 6.920 zł);

- Program pn. „Opieka wytchnieniowa” (kwota dofinansowania 17.280 zł).

Zarówno Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, jak i „Opieka wytchnieniowa” finansowane są z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka 75+” - skierowany jest do osób, które ukończyły 75 rok życia. Środki finansowe z programu przeznaczone są na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka75+” w 2018r. i mają przyznane usługi opiekuńcze w 2019r., a także na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas nie korzystały z usług opiekuńczych.

Program ”Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie zwiększenia liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku poniżej 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), tj. w przypadku osób samotnie gospodarujących dochód nie może przekroczyć 2.453,50 zł, a w przypadku rodzin 1848 zł na osobę w rodzinie.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. W gminie Konopiska usługi w formie opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy czym limit godzin na jedną rodzinę wynosi 240 godzin.

Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz opieki wytchnieniowej udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, który należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1.

Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska