do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Moniuszki

05 marca 2019
kategoria:
Kultura i Edukacja
 

I

1. Celem Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Moniuszki jest pogłębianie wiedzy o życiu i działalności kompozytora oraz popularyzowanie dorobku kompozytorskiego Moniuszki wśród młodzieży szkolnej. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami Roku Stanisława Moniuszki, ogłoszonego z okazji 200-lecia urodzin kompozytora.

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Konopiska. Patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek. Współorganizatorami Konkursu są: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie.

3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Konopiska. Konkurs ma charakter drużynowy, każda szkoła może być reprezentowana przez jedną lub dwie drużyny. Każda drużyna może liczyć nie więcej niż trzy osoby.

II

1. Szkoła może zorganizować wewnątrzszkolne eliminacje do Konkursu. Czas oraz formułę eliminacji określa szkoła.

2. Finał Konkursu ma formę otwartą (z udziałem publiczności) i przebiega w trzech etapach:

a) w I etapie wszystkie drużyny udzielają pisemnie odpowiedzi na takie same pytania oraz rozpoznają fragment trzech utworów muzycznych. Do drugiego etapu przechodzą drużyny, które uzyskały najwyższą punktację, jednak nie mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów.

b) w II etapie drużyny odpowiadają na wylosowane pytania. Drużyna zespołowo przygotowuje odpowiedź­ na pytanie, odpowiedzi udziela ustnie reprezentant drużyny. Pytania mogą być ilustrowane przykładem muzycznym.

c) w III etapie drużyny rozpoznają fragmenty utworów muzycznych i odpowiadają na związane z nimi pytania. Fragmenty prezentowane są wszystkim drużynom jednocześnie, odpowiedzi są zapisywane na kartkach.

3. Odpowiedzi oceniało będzie trzyosobowe jury złożone z muzyków – pedagogów, pracowników Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. O kolejności miejsc decydowała będzie suma zdobytych punktów. Decyzje jury i podział nagród są niepodważalne.

III

1. Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 r. Zgłoszenia drużyn, zawierające imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego drużynę oraz nazwę szkoły należy nadesłać do dnia 17 maja 2019 r. do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, ul. Sportowa 60 na adres mailowy

2. Rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas Koncertu z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, który odbędzie się w kościele pw.św. Walentego w Konopiskach.

3. Do niniejszego regulaminu dołączony jest załącznik nr 1, zawierający informacje o obowiązującej uczestników bibliografii oraz tytuły utworów, których fragmenty będą prezentowane podczas Konkursu.

4. Osoba podająca swoje dane osobowe celem uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/, wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) na przetwarzanie swoich danych osobowych w niej zawartych, przez Gminę Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 (Administrator danych), na potrzeby uczestnictwa w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO dostępna jest na stronie http://www.konopiska.pl oraz w siedzibie Organizatora.