do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Ogłoszenie – umowa zlecenie dla psychologa

19 września 2018
kategoria:
Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje psychologa do prowadzenia w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Praca w godzinach popołudniowych. 6 godzin tygodniowo. Umowa od października do grudnia 2018 roku na ogółem 60 godzin. Godziny pracy popołudniowe.

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia;
2) minimum roczne doświadczenie w pracy jako psycholog;
3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
5) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty:
- CV
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;
- oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów określonych w pkt. 3-5 wymagań. Oświadczenie należy opatrzyć formułą „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
- oferta cenowa – kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę poradnictwa;- podpisana klauzula zgody o następującej treści „zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie przez Urząd Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.”

Dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1 (42-274 Konopiska) lub drogą mailową na adres:

Termin składania ofert do 1 października 2018r.