do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

29 listopada 2019
kategoria:
Urząd

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach zatrudni na zastępstwo nauczyciela języka angielskiego.

Wymagane kwalifikacje:

- ukończone studia na kierunku filologia angielska,

- przygotowanie pedagogiczne.

Wymiar zatrudnienia: etat

Termin składania dokumentów: 3 grudnia 2019r.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, inne)
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Dokumenty należy składać:

 1. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach,
 2. pocztą tradycyjną na adres:

              Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach
              Rększowice 78
              42-274 Konopiska

 1. elektronicznie na adres:

 O Ś W I A D C Z E N I E

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Ja niżej podpisana/ny oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, /Dz.Urz. UE L 119, s.1/, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny  z siedzibą 42-274 Konopiska, Rększowice 78, jako Administratora danych, moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy, w zakresie szerszym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz późniejszych kontaktów w przedmiotowej sprawie. Zostałam/łem poinformowana/y ٭ o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, w formie pisemnego oświadczenia. Mam świadomość, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

٭ niepotrzebne skreślić

………………………………………………..

(miejscowość, data DD/MM/RR)

…………..……………………………………..

(czytelny podpis, imię i nazwisko)