do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Informacja o zmianie zasad udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła

24 lipca 2019
kategoria:
Wymiana pieców
 

Przypominamy, że od 9 lipca 2019r. obowiązują nowe zasady udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska. Regulamin udzielania dofinansowania został zatwierdzony uchwałą Nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r.  

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi do 40% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 4000 zł brutto dla jednego budynku mieszkalnego lub lokalu. Za koszty kwalifikowane inwestycji uznaje się w szczególności koszty związane z: demontażem starego źródła ciepła, zakupem i montażem nowego źródła ciepła, zakupem i montażem niezbędnej armatury towarzyszącej tj. czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, zawór trój-/czwór-drogowy, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, zespół rurowy, izolacja rurociągów, naczynie wzbiorcze lub przeponowe. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez inwestora w celu realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

Poniżej opis krok po kroku co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie: 

----------------------------------------------------------------------------------

KROK 1
Ogłoszenie przez Gminę Konopiska naboru deklaracji na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na wysokosprawne i ekologiczne kotły gazowe kondensacyjne, węglowe lub na biomasę spełniające wymogi minimum klasy 5.  Nabór wniosków zostanie w najbliższym czasie ogłoszony na stronie gminy Konopiska oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

----------------------------------------------------------------------------------

KROK 2
Złożenie w ramach ogłoszonego naboru deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. Dokument potwierdzający, że inwestor jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego (np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych), a dla nieruchomości dla której nie została założona księga wieczysta – aktualny wypis z ewidencji budynków, wydane przez właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.
 2. W przypadku nieujawnienia budynku mieszkalnego w księdze wieczystej – oświadczenie, że nieruchomość wskazana w księdze wieczystej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym.
 3. Oświadczenie o braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości; w takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wszystkich uprawnionych do nieruchomości na realizację inwestycji i na wypłatę całości dofinansowania na rzecz wnioskodawcy oraz dokumenty wymienione w pkt 1).
 4. W przypadku współwłasności budynku – osoba składająca wniosek załącza oryginał upoważnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.
 5. Oświadczenia inwestora do deklaracji uczestnictwa.
 6. Dokumentację zdjęciową starego źródła ciepła ukazującą stary piec w całości oraz jeśli posiada dokumentację zdjęciową tabliczki znamionowej.

Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy w Konopiskach w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Deklaracje złożone poza ogłoszonym terminem naboru nie zostaną poddane ocenie.

----------------------------------------------------------------------------------

KROK 3
Po zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu złożonych deklaracji z wybranymi wnioskodawcami wpisanymi na listę rankingową zostanie podpisana umowa. Zawarta umowa upoważnia do przystąpienia do wymiany starego źródła ciepła. Wydatki poniesione przez zawarciem umowy nie będą podlegały dofinansowaniu.

----------------------------------------------------------------------------------

KROK 4
Wybranie we własnym zakresie wykonawcy i zrealizowanie inwestycji obejmującej demontaż starego źródła ciepła, zakup i montażem nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej tj. czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, zawór trój-/czwór-drogowy, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, zespół rurowy, izolacja rurociągów, naczynie wzbiorcze lub przeponowe w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Warunki konieczne przy przeprowadzeniu prac:

 1. likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym podłączonych do centralnego ogrzewania – potwierdzenie ze skupu złomu
 2. przeprowadzenie inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie – jeśli dotyczy
 3. wystawienie przez wykonawcę przeprowadzającego prace jednej łącznej faktury za demontaż, zakup pieca i osprzętu oraz za jego montaż, zawierającej co najmniej informację o producencie pieca, modelu pieca i mocy źródła ciepła. Nie dopuszcza się faktur częściowych tj. oddzielnie za demontaż, oddzielnie za zakup pieca, oddzielnie za materiały i robociznę montażu nowego pieca.
 4. spisanie z wykonawcą prac protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania na druku stanowiącym załącznik do regulaminu.

----------------------------------------------------------------------------------

KROK 5
Po zrealizowaniu inwestycji w terminie 14 dni od otrzymania faktury od wykonawcy robót lecz nie później niż w terminie wskazanym w umowie należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji z podaniem niezbędnych danych wraz z następującymi dokumentami:

 • oryginał protokołu końcowego odbioru technicznego sporządzonego przez wykonawcę wykonującego inwestycję,
 • kserokopię potwierdzenie demontażu i likwidacji starego/starych źródeł ciepła,
 • oryginał faktury lub rachunku wystawionego przez wykonawcę za zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz - jeśli dotyczy - za likwidację starego źródła ciepła i/lub za zakup i montaż elementów związanych z nowym systemem ogrzewania, mieszczących się w zakresie kosztów kwalifikowanych,
 • kserokopię potwierdzenia zapłaty za fakturę lub rachunek wystawiony przez wykonawcę,
 • kserokopię deklaracji zgodności nowego źródła ciepła z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu,
 • zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez nowy kocioł wymogów dla 5 klasy pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń - jeśli dotyczy,
 • kserokopię decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku - jeśli dotyczy,
 • kserokopię zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych - jeśli dotyczy,
 • kserokopię zgłoszenie o zakończeniu budowy - jeśli dotyczy,
 • kserokopię przekazania do użytkowania - jeśli dotyczy.

 

Przy składaniu wniosku o wypłatę dotacji należy przedłożyć również oryginały wymaganych dokumentów (do wglądu).

----------------------------------------------------------------------------------

KROK 6
Przeprowadzenie przez upoważnione przez wójta gminy osoby oględzin w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania nowego źródła ciepła zgodnie z zapisami programu i złożoną deklaracją.

----------------------------------------------------------------------------------

KROK 7
Zatwierdzenie złożonego wniosku o rozliczenie dotacji i wypłata środków na wskazane konto bankowe lub w kasie urzędu gminy.