do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gospodarka i rolnictwo Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

13 marca 2020
kategoria:
Zagospodarowanie przestrzenne

Konopiska, 13.03.2020 r.
Gr.6722.1.2020 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KONOPISKA 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 28 lutego 2020 r. uchwały Nr 154/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

Zmiana dotyczy obszaru obejmującego w całości lub w części działki nr   6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 16, 17, 21/1 i 21/2 w Leśniakach. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. opracowania oraz składać do niego wnioski.

Wnioski do planu należy składać do Wójta Gminy Konopiska, na piśmie, na adres ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska  lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz.U. 2017 poz. 2464, ze zm.), na adres , a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu na adres jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska. 

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek